Mina kommentarer till ”Godmorgon Världens” panelfrågor

Att testa sina egna svar på Godmorgon Världens panelfrågor är rätt bra för att veta var man står. Många frågor är sådana som jag av olika skäl annars väljer att inte skriva om.

Här är mina kommentarer:

http://rokrini.se/Panel%C3%A5sikter%20den%2018%20feb%202018.pdf

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

Stå upp för den västerländska civilisationen!

KRÖNIKA
Vi går tillbaka 45 år i tiden, till en lördagsförmiddag 1973. På Kullagatan i Helsingborg delar den yngre delen av Moderata Ungdomsförbundet – Moderat Skolungdom – ut flygblad. Föreningen har utsett dagen till den ”Västerländska gemenskapens dag”. Det är också budskapet på flygbladen. Det är inget populärt budskap bland övriga politiska organisationer som finns representerade på gatan. Här finns Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna) som säljer Proletären, Sveriges Kommunistiska Parti (gamla KFML)som säljer Gnistan, Revolutionära Marxisters Förbund säljer sin tidning Internationalen, Marxist Leninistiska Kampförbundet (som bara gör sporadiska besök på denna åsikternas marknad) finns här med sin tidning Stormklockan och DFFG (De Förenade FNL-grupperna) säljer Vietnam-Bulletinen. Dt är många röda flaggor som fladdrar i snålblåsten tillsammans med den blåröda FNL-flaggan med den gula stjärnan.

Ungmoderaternas budskap om att de västliga demokratierna måste stå upp mot kommunismen och de kommunistiska diktaturerna hånas av de splittrade kommunistgrupperna. Det är en galen tid. Kalla kriget pågår och i Sverige är det vänstervindar som blåser. Kommunistiska boklådor och bokkaféer finns i alla större städer. Sveriges Radios och SVT:s vänstervridning är så öppen att man idag skulle häpna.

Olof Palme är Sveriges statsminister och trivs bäst med tredje världens socialistiska och kommunistiska diktaturer. Det är två år kvar tills han åker till Kuba och fraterniserar med Fidel Castro. https://www.youtube.com/watch?v=DUpMspjc-ZY

I Sovjet är det Brezjnev som bestämmer, i USA är Nixon president. I Kina styr Mao Tse-tung och på Taiwan sitter Chiang Kai-shek säker med stöd från USA. I Kambodja ska det dröja ytterligare några år innan de röda khmererna börjar sitt terrorvälde. Vietnamkriget pågår och det dröjer ytterligare en tid innan den kommunistiska diktaturen i norr lagt under sig hela landet. Vänstern och stora delar av borgerligheten pratar om och hoppas på ”Vietnams befrielse”. Det är inte många som vågar ha en motsatt uppfattning. Än idag är det kommunistpartiet som enväldigt styr diktaturen Vietnam.

Järnridån stark
I Europa är järnridån starkare än någonsin. Vid Berlinmuren skjuts flyktingar från Östtyskland av sina egna landsmän när de försöker ta sig till väst. De idéer som förenar den västliga världens demokratier hånas, förlöjligas och de som öppet ställer upp för dem får från gatans tappra röda krigare veta vad som väntar dem när revolutionen kommer.

Men det fanns grupper som vågade stå upp för just det som förenade de västliga demokratierna; mänskliga fri- och rättigheter, yttrandefrihet, rätten till att få delta och ställa upp i fria val, människors rätt att få röra sig fritt. Dessa krav gällde inte bara de kommunistiska diktaturerna i öst. Det gällde också diktaturerna i Portugal och Spanien. Det gällde överstejuntan i Grekland, militärdiktaturen i Chile och apartheidregimen i Sydafrika.

Aktionen ”Den västerländska gemenskapens dag” som genomfördes av en skolungdomsförening var modig och den var enkel; det var det goda mot det onda. Det borde fortfarande vara lika enkelt…

Hur många ställer upp runt västerländska värderingar?
Den fråga jag ställer mig nu är om vi idag år 2018 skulle kunna gå ut i en gemensam kampanj där vi ställer oss bakom de gemensamma västerländska värderingarna om frihet, demokrati, yttrandefrihet, rätten till fria val, alla länders rätt till självbestämmande och inte minst mänskliga fri- och rättigheter.

Detta i en tid då man på allvar menar att svenska medborgare som frivilligt deltagit i striderna på IS sida i det som nu händer i bl.a. Irak och Syrien, ska belönas med jobb och bostad när de kommer.

Detta i en tid då det tycks vara viktigare att förstå de terrorskyldiga gärningsmännen än att ha sympati med deras offer.

Detta i en tid då det är viktigare att hålla sig väl med den mäktiga diktaturen Kina än kritisera förhållandena i landet, ockupationen av Tibet och det allt hårdare styret över Hong Kong.

Detta i en tid då Sveriges statsminister inte vågar kalla Saudiarabien för en diktatur.

Detta i en tid när svensk media efter såväl fysiska som verbala angrepp mot judar och synagogor i Sverige är mer intresserade av vad dessa angrepp innebär för de muslimer som bor i Sverige. Det är märkligt att när angreppen och hoten drabbar judar att det primära ska vara att ta upp hotbilden mot muslimer. Ingen i Sverige ska behöva drabbas för vad andra människor av samma etniska ursprung, med samma religion eller politisk övertygelse gjort sig skyldig till. Men det hackar betänkligt i logiken när det är muslimer som grupp som framställs som offer när det är judar som utsätts för övergrepp.

Detta i en tid då Ryssland bedriver krig i Ukraina och kriget reducerats i såväl debatten som i media till ”händelser” och ”sammanstötningar”. Att det är ett krig som går ut på att annektera hela eller delar av Ukraina utelämnas.

Detta i en tid då kristna förföljs, dödas och förtrycks på allt fler platser i vår värld, i en tid när ”Islamiska Staten” slumpmässigt med de mest bestialiska metoder avrättar kristna, såväl som troende av andra religioner.

Värna den västliga civilisationen
Det finns anledning att ställa frågan igen. Skulle vi idag kunna gå ut i en gemensam kampanj där vi ställer oss bakom de gemensamma västerländska värderingarna om frihet, demokrati och mänskliga rättigheter? Vi både kan och bör göra det. Det är hög tid att säga ifrån. Det finns ingen anledning att skämmas för den västliga civilisationens tankar om frihet och rätt. Det finns all anledning att stå upp för och värna det vi tror på! Inte acceptera ingrepp och avsteg från det mest grundläggande som bär upp den västerländska civilisationen!

ROLF K NILSSON

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

”Fler borde ha lyssnat till dem som redan då påpekade vart världen egentligen var på väg”

Om Ulf Kristersson på Folk och Försvar och en debattartikel från 2008…

KRÖNIKA
Har precis lyssnat på Ulf Kristerssons tal på Folk och Försvars konferens i Sälen. Jag tyckte det var bra det han sa. Men kan inte lyssna på det utan att känna en viss bitterhet. Jag var stor försvarsvän och mycket intresserad av försvars- och säkerhetspolitik när jag kom in i riksdagen, som representant för mitt gamla parti, 2006. Det var också därför jag önskade att få sitta med i försvarsutskottet. Men det dröjde inte många veckor förrän vi som satt där allt mer förvånat kunde konstatera att moderaterna inte längre stod för den försvarsvänliga politik som så länge partiet funnits varit en åsiktsmässig grundpelare. Det är en lång historia att berätta om hur vi stod upp för ett starkt försvar, hur vi blev motarbetade och ignorerade. (Och hur några av oss uppmanades att lämna försvarsutskottet.) Men den kan jag ta en annan gång.
Ulf Kristerssons budskap i Sälen är välkommet och jag hoppas att både han och hans parti har styrkan att stå upp för det. Men jag kan inte annat än en gång förvånas över hur många av mina dåvarande partikamrater som slöt upp runt den reinfeldtska nedrustningslinjen och gjorde vad de kunde för att vi som förespråkade ett starkt (och starkare) försvar skulle ändra uppfattning, ställa oss i ledet och hålla tyst nu väljer att med stora ord välkomna Kristerssons ”nya” försvarspolitik. Samma människor…
En partiledare med några lojala medarbetare och rätt inhyrda tjänstemän kunde få så många människor som det fanns i den moderata riksdagsgruppen att tiga eller öppet helt ändra uppfattning i försvarsfrågan. Dessa människor har nu med den nye partiledaren ändrat uppfattning än en gång. Men det ska kommas ihåg att alla i riksdagsgruppen inte tillhörde denna grupp av vindflöjlar.
En bra poäng i sitt tal hade Ulf Kristersson när han kunde konstatera att vänsterpartiet och sverigedemokraterna funnit varandra när det gäller svenskt militärt internationellt engagemang.
Kan inte heller låt bli att citera några rader i slutet av Kristerssons tal:
”Upprustningen av svenskt försvar borde ha påbörjats tidigare. Försvarsbesluten 2004 och 2009 borde ha sett annorlunda ut. Mellan 2005 och 2016 ökade ryska försvarets andel av BNP från 3,6 till 5,3 procent. Detta motiverar en bred politisk självrannsakan från höger till vänster. Här finns någonting för kommande generationer att lära av oss. Fler borde ha lyssnat till dem som redan då påpekade vart världen egentligen var på väg. Den svenska samhällsdebatten behöver överhuvudtaget lite oftare fler röster som säger det som ingen just då vill höra.”
Delar en debattartikel som jag och Isabella Hökmark (då Jernbeck) hade i Svenska Dagbladet den 22 maj 2008:

Pengar får inte styra försvaret

Att det inte finns någon konventionell hotbild mot Sverige i närtid innebär inte att vi står fria från hotbilder.

En seriös analys måste se den nya tidens utveckling i Europa och våra grannländers ekonomiska och strategiska intressen.

I såväl vårt närområde som övriga världen finns starka krafter och ekonomiska intressen när det gäller till exempel framtidens energiförsörjning. Dessa intressen påverkar sannolikt den europeiska säkerhetspolitiken och kommer att visa på starka viljeyttringar från stater i vår närhet

Allt fler framhåller den säkerhetspolitiska utvecklingen i Ryssland. Det finns goda skäl att ta uppgifterna på allvar.

Vi kan inte lugnt konstatera att risken för en rysk invasion inte är trolig och därmed avfärda alla hotbilder mot Sverige. Ett växande hot från den nya tidens Ryssland bör varken nonchaleras eller ignoreras.

Sverige har mellan år 2000 och 2007 dragit ner på försvarets budget med 20 procent medan det omvända har skett i vår närhet, där upprustning och ytterligare satsningar har gjorts av ett flertal länder i Europa.

Deras säkerhetspolitiska bedömningar har uppenbarligen varit en annan än den svenska. Den politiska ledningen måste bli tydligare med vad försvaret ska kunna lösa för uppgifter.

Försvarsmaktens verksamhet håller god kvalitet. Den svenska militära förmågan och uppfyllelse av verksamhetsmål inger gott förtroende, ett förtroende som ­avspeglas inte minst i försvarets goda ­renommé i internationella insatser.

Konsekvenserna av den pågående omställningen från ett förrådsställt invasionsförsvar till ett modernt, flexibelt och insatt insatsförsvar är dock kostsamma.

Arvet från tidigare försvarsbeslut samt föråldrade personalförsörjnings- och kostnadshanteringssystem innebär ett läge med återkommande svarta hål i budgeten, där förbandsverksamheten blir lidande.

Detta måste åtgärdas, men försvarets ekonomi får inte ta överhand i försvarspolitikens inriktning.

Försvarsmakten måste bli bättre på planering, budgetuppföljning och ekonomistyrning. Men förbättringar krävs även inom Försvarsmaktens personalförsörjning.

För att lösa försvarets uppgifter ställs idag allt högre krav på soldaters förmågor, vilket visar nödvändigheten av en bra rekrytering.

Men det ställer också krav på att Försvarsmakten ska våga se över sin personalstruktur och även ta obekväma beslut för att göra effektiviseringar. Försvaret måste även vårda den personal som arbetar ute i organisationen och som nu möts av olika rykten och besked om den egna verksamheten.

Vi måste också bli medvetna om vad det vi beställer faktiskt kostar och kräver i kringorganisation och ledning: att 2000 svenska soldater i internationell tjänst också för med sig kostnader i Sverige.

Här hemma ställer våra uppsatta mål krav på utbildning, soldater i beredskap för rotation, övningar, materiel och ­ledningssystem. En soldat ute i dag innebär allt mer logistik, effektiv ledning, högteknologiska system, avancerade ­it-lösningar och sofistikerade vapen­system.

Allt detta måste med i beräkningarna när budgeten läggs så att den är realistisk och stämmer väl överens med de uppgifter försvaret är ålagda att utföra.

Förhållandet mellan inriktning och resursfördelning må vara svårbalanserat, men det krävs mer än spariver och en ekonomi i balans när vi ska göra bedömningar av hur mycket pengar som ska läggas på Sveriges försvar.

ISABELLA JERNBECK
Riksdagsledamot (m), ledamot i försvarsutskottet

ROLF K NILSSON
Riksdagsledamot (m), ledamot i försvarsutskottet

Och här är länken   https://www.svd.se/pengar-far-inte-styra-forsvaret

 

 

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

-Ganska enkelt säga nej till förtryck och diktatur

Ett nästan helt nytt år ligger framför oss. Politiskt är det mer oroligt och instabilt än på väldigt länge. I Sverige blir de politiska gränserna än mer otydliga. Nya partier kommer till och gamla är på väg ut. Det gör att tankarna så här i början på det nya året lätt vandrar tillbaka i tiden för att jämföra hur det var förr, och gärna till då man var ung, klok och visste hur allting borde vara.
Jag tillhör inte dem som med fuktiga ögon och något drömskt i blicken ser tillbaka på 1970-talet och vittnar om mitt engagemang i FNL-rörelsen, som stoltserar med sitt USA-hat och svärmande runt kommunismen. (Idag är det lite chict för 60-plussare att lägga in denna detalj i sina livsberättelser.)

Nej till diktaturerna
För mig och för många av mina dåtida åsiktsfränder var politiken och den politiska kamp vi förde ganska enkel. Vi gillade USA – och jag tror de flesta av oss gör så än idag, även om vi inte jublar över den nuvarande presidenten. Det som styrde oss var två nyckelord. Och det var frihet och demokrati. Det var en självklarhet att säga nej till de då existerande diktaturerna, oavsett politisk färg, och lika självklart att säga nej till rasism.

Läs hela texten:

http://rokrini.se/F%C3%B6rtryck%20och%20diktatur.pdf

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Dagens Industri ställer upp på kinesiska maktambitioner

KOMMENTAR:
Ledaren i Dagens Industri den 5 januari om de kinesiska planerna på att bygga en hamn i Lysekil förvånar. Tidningen tar tydligt ställning för det kinesiska hamnbygget och helt viftar bort säkerhetsaspekten. Det är beklämmande läsning.

Skribenten gör de kinesiska planerna till vilken investering som helst. Och berömmer regeringen för att satsa på att locka investerare från Kina till Sverige och kallar uppgifterna om den kinesiska regeringens politik att få kontroll över bland annat infrastruktur, som hamnar, runt om i världen för ”alarmistisk”. Skribenten får också in något om att det skulle vara ”protektionistiska” vindar som ligger bakom och ställer sig förvånad till att kommunen tvekat att slå till. Det är rätt, menar DI, att släppa in kineserna av ”kommersiella” skäl.
Och som lite extra krydda i texten så menar DI att även övriga delar av Sverige borde välkomna de kinesiska planerna.
Ledarens raljerande med försvaret är i det närmaste osmaklig. I ledaren kan vi läsa ”En hamn är dock känsligare, särskilt nu när totalförsvaret åter är på modet”. Försvaret är ”på modet” i DI. Arma enfald! Förhoppningsvis är det inget annat. Resonemanget att det är bra att det kommunala självstyret får gå så långt att staten inte kan ingripa ens när det gäller riksintressen som handlar om den nationella säkerheten är enligt DI helt i sin ordning. Nej, för DI gäller istället att dra nytta av den kommunistiska enpartistatens investeringsiver.

Att ägaren till det kinesiska företag som vill bygga och äga en hamn i Lysekil är nära knuten till såväl det kinesiska kommunistpartiet som till den kinesiska militären är inget att bry sig om. En kinesiskt ägd hamn i Lysekil skull bli ytterligare en bricka i en världsomfattande politisk och militär strategi som Kina nu håller på att förverkliga.
Kinas ekonomiska makt är redan idag så stor att stabila demokratier väljer att stå med mössan i hand, tacka och ta emot när de får möjligheter att göra affärer med denna stormakt. Demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet är försumbart. Det är tydligen vad som ska gälla i framtiden.

Den prokinesiska linjen från DI:s ledarsida kunde vi ta del av redan den 6 juli förra året. Då i en ledare med rubriken ”Hög tid att hoppa på det kinesiska tåget”.
Planerna om den kinesiska hamnen i Lysekil ska enligt uppgift beslutas i februari i år. Rent lagstiftningsmässigt kan uppenbarligen inte staten gå in och stoppa bygget eftersom den nya lagen som skulle kunna göra detta möjligt ännu inte ha börjat gälla.

ROLF K NILSSON

1 kommentar

Filed under Okategoriserade

Wallström och Eliasson har faktiskt gjort något bra

Rolf K Nilsson reflekterar:
Wallström och Eliasson har faktiskt gjort något bra

Läs texten gå in på länken:
http://rokrini.se/Reflektion%202.pdf

Lämna en kommentar

Filed under Okategoriserade

”Amerikanska Marinkårens chef tror kriget kommer”

Reflektion:
”Amerikanska Marinkårens chef tror kriget kommer”
Länk: http://rokrini.se/Reflektion%201.pdf

1 kommentar

Filed under Okategoriserade